Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Ondernemingsgegevens 

 

VDB Projects

Radiumstraat 47

2250 Olen

info@vdbprojects.be

0474 36 73 26

BE 0809.084.918

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van VDB Projects, een eenmanszaak met hoofd zetel te de beukelaer-pareinlaan 2 te Herentals, BTW BE 0809.084.918 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VDB Projects moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VDB Projects aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen met uitzondering van de eventuele kosten van levering en bijkomende garantie of service. De eventuele extra kosten voor levering etc. kan u terugvinden in ‘verzending & leveringen’ op onze website.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleurweergave van producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

 

Sinds 1/7/2001 wordt er, in toepassing van de regionale conventies van milieubeleid, op het moment van de aankoop van een nieuw elektrisch apparaat een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van de VZW Recupel, zijnde een erkend organisme dat belast is met de recuperatie en recyclage van oude elektro-toestellen, en dit ten bedrage van 1 à 6 euro volgens het product. Deze bijdrage is reeds in de prijs begrepen.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VDB Projects niet. VDB Projects is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VDB Projects is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VDB Projects.  VDB Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Alle aanbiedingen van VDB Projects, met inbegrip van de prijsindicaties, brochures, prospectussen en prijslijsten zijn zonder engagement en ze kunnen door VDB Projects worden herroepen zonder dat de minste formaliteit dient te worden gerespecteerd en zelfs na aanvaarding van deze aanbieding door de klant. Deze eventuele herroeping van de aanbieding door VDB Projects dient te gebeuren binnen de 4 (vier) werkdagen. De aanbieding wordt dan aan een nieuwe aanvaarding door de klant onderworpen.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

De bestelling wordt door de klant bij VDB Projects aangegaan via de internetsite www.vdbprojects.be De bestelling kan slechts op de site worden geregistreerd voor zover de klant een account heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen via een klantenidentificatienaam en wachtwoord die strikt persoonlijk zijn. Deze gegevens kunnen aangevraagd worden via www.vdbprojects.be. 

 

De website www.vdbprojects.be is een beveiligde HTTPS website. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld. Versleuteling maakt het moeilijk voor onbevoegde personen om gegevens te bekijken die tussen computers worden uitgewisseld. Het is daarom onwaarschijnlijk dat iemand de pagina van de website www.vdbprojects.be heeft gelezen terwijl hij over het netwerk werd verzonden. HTTPS wordt veelal gebruikt bij betalingstransacties per creditcard of bij internetbankieren en bij uitwisseling of verzending en opslag van privacy-gevoelige informatie zoals naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens.

 

Elke validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de producten die voor de verkoop beschikbaar zijn. Door online een bestelling aan te gaan, maakt de klant expliciet kenbaar met VDB Projects een verkoopsovereenkomst te willen afsluiten en akkoord te gaan met deze voorwaarden. De klant wordt ingelicht omtrent de bevestiging van deze bestelling via e-mail, hierna e-mail van bevestiging genoemd, die de inhoudt van de bestelling samenvat. VDB Projects verbindt zich er toe de bestellingen in te willigen die via de internetsite worden ontvangen, doch uitsluitend binnen de limieten van de beschikbare voorraden van de producten. Bij gebreke van beschikbaarheid van het product, verbindt VDB Projects zich er toe de klant zo snel mogelijk te verwittigen. 

De verkoopovereenkomst tussen VDB Projects enerzijds en de klant anderzijds ontstaat dus op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door VDB Projects.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  

•        via kredietkaart

•        via bankkaart 

•        via direct banking Belfius

•        overschrijving

 

VDB Projects is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De gekochte producten worden ofwel ter beschikking van de klant gezet op het adres de beukelaer-pareinlaan 2 te Herentals ofwel geleverd op een adres in de BENELUX (meerprijs van de levering staat bij de bestelling vermeld). De klant kan 1 (één) van de keuzes selecteren bij de bestelling.

 

De levering gebeurt via de vaste koerierdienst van VDB Projects.

 

De leveringstermijnen voor voorraadartikelen variëren tussen de 2 en de 5 kalenderdagen vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant aan VDB Projects en voor elke bestelling gedaan voor 11.00 uur. Bij niet voorradige artikelen wordt de klant zo snel mogelijk verwittigd aangaande zijn bestelling. 

 

De klant neemt notie dat er geen deelleveringen van bestellingen worden verzonden tenzij anders overeengekomen tussen de klant en VDB Projects. Voor de mogelijkheden van deelleveringen neemt de klant contact op via de klantendienst.

 

De eventuele kosten voor levering etc. kan u terugvinden in ‘verzending & leveringen’ op onze website.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland of Luxemburg. Voor andere landen kan de klant contact opnemen met de klantendienst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VDB Projects en dit binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst en volgens de klachtenprocedure (zie artikel 10)

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder, van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen elders te leveren dan aangeboden door VDB Projects.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VDB Projects. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VDB Projects te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AB Technics.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VDB Projects, de beukelaer-pareinlaan 2 te 2200 Herentals, info@vdbprojects.be via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (bijlage 1), maar is hiertoe niet verplicht.  

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VDB Projects heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VDB Projects, de beukelaer-pareinlaan 2 te 2200 Herentals.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Aan de klant zal worden gevraagd om met de grootste zorg de terug te sturen artikelen te beschermen.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VDB Projects zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VDB Projects bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VDB Projects op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VDB Projects wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen in de staat zoals hierboven beschreven.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VDB Projects geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

VDB Projects betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

                

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

•        de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VDB Projects geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

•        de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

•        de levering van goederen met een houdbaarheidsdatum; zijnde steriele producten of producten die als steriele producten worden behandeld;

•        de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

•        de levering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld en geen standaardproduct zijn van VDB Projects;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van VDB Projects en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VDB Projects.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VDB Projects zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

VDB Projects zal in ieder geval niet aansprakelijk zijn in geval van weigering van de constructeur om zijn garantie toe te passen omwille van de hierboven uiteengezette redenen.

 

Artikel 9: Klantendienst 

 

De klantendienst van VDB Projects is bereikbaar op het telefoonnummer 0474 36 73 26, via e-mail op info@vdbprojects.be of per post op het volgende adres: de beukelaer-pareinlaan 2 2200 Herentals. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Klachten mbt de overeenkomsten, leveringen en/of diensten van welke aard ook, dienen binnen 5 kalenderdagen na ontvangst, schriftelijk (via mail of per aangetekende post) en voldoende gemotiveerd ter kennis worden gebracht van VDB Projects en dit vooraleer elk gebruik. Elke andere klacht zal niet aanvaard worden. 

 

Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tot vervangen van de beschadigde of gebrekkige goederen, respectievelijk aanvullen van de ontbrekende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding van om het even welke aard. Klachten, zelfs indien zij naderhand zouden gegrond worden bevonden, geven de klant niet het recht eigenhandig de betaling van vervallen facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Bovendien doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie met enige vordering zijnerzijds.

 

VDB Projects zal in geval van het vaststellen van een overtreding van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Belgische wetgeving en naargelang de aard van de klacht en/of overtreding overgaan tot één of meerdere van de volgende niet limitatief opgesomde acties: de dienstverlening naar de klant opschorten voor onbepaalde tijd, de dienstverlening definitief beëindigen, een additionele kosten en boetes aanrekenen, de betreffende inhoud verwijderen, de desgevallend door VDB Projects ontworpen website buiten gebruik stellen en/ of alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VDB Projects beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

 

Onverminderd het voorgaande behoudt VDB Projects zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, VDB Projects respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VDB Projects, de beukelaer-pareinlaan 2 te 2200 Herentals, info@vdbprojects.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VDB Projects, de beukelaer-pareinlaan 2 te 2200 Herentals, info@vdbprojects.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VDB Projects heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

VDB Projects houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien   u            vragen heeft     over      deze      privacy statement,         kunt      u            ons contacteren       op info@vdbprojects.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

De website www.vdbprojects.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

 

Het nalaten op gelijk welk moment door VDB Projects om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VDB Projects. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

De geautomatiseerde registers, bewaard in de informaticasystemen van VDB Projects, worden beschouwd als zijnde bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen tussengekomen tussen de partijen. 

 

Artikel 16: Overige bepalingen

 

Alle voor VDB Projects bestemde briefwisseling dient naar de bedrijfszetel te worden verzonden.

 

In geval van voort verkoop verplicht de klant zich er toe aan de nieuwe koper deze algemene voorwaarden kenbaar te maken.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

In geval van betwisting zullen de partijen eerst proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Pas als dit niet mogelijk blijkt, zal de gerechtelijke macht en eventueel aangestelde advocaten hierbij betrokken worden.

 

Elk gerechtelijk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout behoren en in voorkomend geval het Hof van Beroep te Turnhout.

             

B I J LA GE 1: M ODE LF ORM U LI E R V OOR H E RROEP I N G  

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan VDB Projects, de beukelaer-pareinlaan 2 te 2200 Herentals, 0474 36 73 26, info@vdbprojects.be:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 

 

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

 

 

Handtekening van consument(en):

 

 

 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.